Переглянути всі підручники
<< < 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 > >>

 

Навчальне видання

ШЕЛАКІНА Галина Василівна ГАНДЗЯК Вікторія Спартаківна

FRANCAIS

5 клас

Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Автори проекту висловлюють подяку за допомогу Генеральному секретарю Міжнародної Федерації викладачів французької мови Ані Монрі-Гуарен і співробітникам Французького Культурного Центру в Києві

Відповідальна за випуск С. П. Круть Редактор С. В. Федченко Художник обкладинки Є. О. Ільницький Художник О. В. Яценко Фотографії В. Т. Бусела Комп'ютерна верстка Ю. О. Маненка Коректор українських текстів Л. П. Тютюнник Фахове редагування та коректура французьких текстів здійснені фахівцями

Французького Культурного Центру в Києві Координатори поліграфічного виконання В. Д. Ковальчук, О. В. Паламарчук

Видавництво висловлюс подяку дирекції школи «Le College des Muriers - Le Mans» за люб'язно надані деякі фотографії

Підп. до друку 30.09.2002. Формат 84x108/16. Гарнітура Souvenir. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 19,3. Ум. фарбовідб. 78,88. Обл.-вид. арк. 21,9. Зам. № 2-657,

Видавничо-торгова фірма «Перун». 08200 Ірпінь, вул. Т. Шевченка, 4-а. Свідоцтво про реєстрацію № 13710594 від 30.06.95.

Віддруковано у ВАТ «Поліграфкнига». 03057 Київ, вул. О. Довженка, 3.

 

Переглянути всі підручники
<< < 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 > >>
Hosted by uCoz